Coördinatie in België

De federale ministerraad heeft dr. Erika Vlieghe aangesteld als nationale ebolacoördinator. Zij staat in voor de globale aanpak van de acties rond ebola in ons land en coördineert de informatiestroom naar professionelen en publiek.

Bij een bedreiging van de volksgezondheid, zoals bij ebola, nemen de gezondheidsautoriteiten maatregelen om het risico voor de Belgische bevolking zo klein mogelijk te houden. Dit gebeurt door de Risk Management Group. Zij bestaat uit alle gezondheidsautoriteiten die samen op basis van het advies van de Risk Assessment Group beslissen welke maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid in België te beschermen. De Risk Assessment Group analyseert het risico van ebola voor de Belgische bevolking op basis van epidemiologische en wetenschappelijke gegevens. De Risk Assessment Group bestaat uit:

 • Artsen-epidemiologen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP)
 • De gezondheidsautoriteiten van de federale overheid en de deelstaten
 • Experten met specifieke kennis over ebola

Een departementale ebolacrisiscel werd opgericht binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De crisiscel is verantwoordelijk voor alle operationele aspecten van de voorbereiding op een mogelijk geval van ebola in België. Binnen de crisiscel zijn werkgroepen opgericht. In deze werkgroepen werken de gezondheidsautoriteiten, overheidspartners uit andere domeinen en experten aan procedures, formulieren en communicatie naar burgers en professionelen.

Saniport

Saniport is 24 op 24 uur de sanitaire politie voor het internationaal verkeer. De medewerkers van Saniport waken over de gezondheid van passagiers en bemanningen van vliegtuigen en schepen. Saniport is aanwezig op de luchthaven van Brussel-Nationaal en in de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge. Als een piloot of kapitein melding maakt van een mogelijke besmetting met ebola aan boord, is Saniport aanwezig om de gepaste maatregelen te nemen.

De gezondheidsautoriteiten van de gemeenschappen en de gewesten in België

Infectieziekten die de volksgezondheid (kunnen) bedreigen, waaronder ebola, moeten gemeld worden aan de arts infectieziektebestrijding van de gezondheidsautoriteit van de betreffende gemeenschap of het gewest in België. Dit zijn:

 • Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaamse Gemeenschap)
 • De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad
 • Het Waals Gewest
 • De Duitstalige Gemeenschap
logo-DG
logo-wallonie
logo-vlaanderen-is-zorg
ggc-banner

Alle (huis)artsen, klinische laboratoria, artsen van ziekenhuizen, zorgvoorzieningen, preventieve diensten, medische dienst van de luchthaven moeten onmiddellijk de arts infectieziektebestrijding op de hoogte brengen bij een verdenking van een besmetting met ebola. Het doel van deze meldingsplicht is om tijdig de nodige maatregelen te kunnen nemen om te voorkomen dat ebola zich kan verspreiden.

De arts infectieziektebestrijding evalueert iedere melding van ebola. Dat gebeurt in samenspraak met meerdere collega-artsen zoals de behandelende arts, de infectioloog en de ebolacoördinator. Gaat het om een mogelijke besmetting met ebola, dan wordt de nationale ebolaprocedure opgestart. Dit betekent:

 • Het informeren van de andere gezondheidsautoriteiten van België.
 • Het regelen van het vervoer van de patiënt naar een referentieziekenhuis voor ebola.
 • Het opvolgen van de diagnose en de behandeling van de patiënt.
 • Het in kaart brengen van de contacten en deze opvolgen als blijkt dat de patiënt ebola heeft.

De referentieziekenhuizen voor ebola in België

Elk Belgisch ziekenhuis kan een mogelijke besmetting met ebola opsporen en op een veilige manier afzonderen.

Een patiënt die waarschijnlijk, of na onderzoek met zekerheid, besmet is met het ebolavirus wordt in België opgevangen in één van de drie referentieziekenhuizen:

 • Het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel
 • Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Deze ziekenhuizen werken nauw samen met de gezondheidsautoriteiten om een patiënt in veilige omstandigheden te behandelen.

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg)

Het fagg ondersteunt voluit de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen in de strijd tegen ebola en waakt hierbij over hun kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid in het belang van de patiënt. Het fagg beoordeelt in samenwerking met geneesmiddeleninstanties van andere landen en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) de beschikbare informatie over ebolabehandelingen in ontwikkeling. Via gebruik in schrijnende gevallen (compassionate use) en medische noodprogramma’s kan overwogen worden om geneesmiddelen die nog in ontwikkeling zijn toch beschikbaar te stellen van patiënten.

Daarnaast levert het fagg expertise bij de opvang van mogelijke patiënten in België en neemt het maatregelen voor de veiligheid van bloed, bloedcomponenten, cellen en weefsels van menselijke oorsprong van personen die terugkeren uit ebolagebieden of contact hadden met een ebolapatiënt.

Logo FAGG